Protecció de dades

A l’efecte d’el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “LOPD”), i altra legislació aplicable, SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. informa els seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest despatx sobre la seva Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La present Política de Protecció de Dades serà aplicable a la recollida de dades personals per part de SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. per qualsevol mètode com a correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon, lloc web o emplenament de formularis. S’entén que qualsevol client i/o tercer que lliuri les seves dades personals a SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. ho fa voluntària i lliurement i amb el seu consentiment exprés i inequívoc.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del Portal seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. Aquesta tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat de gestionar la relació amb els seus clients i promocionar les activitats del Despatx. Així mateix, cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació en matèria de protecció de dades.

SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. adopta els nivells de seguretat requerits per la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. No obstant l’anterior, s’adverteix que la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de terceros.la finalitat del fitxer esmentat és l’administració i gestió general del despatx amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals. Així mateix, SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. pot utilitzar aquestes dades personals per a enviar informació comercial, jurídica i qualsevol altra que SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. consideri d’interès per als seus clients i/o tercers.

Ningú està obligat a subministrar aquestes dades amb la conseqüència que, en aquest cas, SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. no podrà prestar cap servei a aquesta persona o posar-se en contacte amb ella.

Drets:

Qualsevol tercer que hagi lliurat dades personals a SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social de SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. o correu electrònic enviat a info@carpelbcn.com.

Suministros CARPEL, S.L. es compromet a complir l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el cas que SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre les mateixes i la present Política de Protecció de Datos.

El despatx es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment.

Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en el lloc web SUBMINISTRAMENTS CARPEL, S.L. accessible per qualsevol persona.